Menu Zavřeno

Zastupitelé obce 2018 - 2022

Zastupitelstvo bude v příštích čtyřech letech zasedat v počtu patnácti členů ve složení:

Jaroslav Povalač
Josef Tkadlec
Ing. Stanislav Petřík
Ing. Marek Filák
Miroslava Fojtů
Miroslav Chovanec
Karel Petrůj
Ondřej Chovanec
Ing. Aleš Plšek
Ing. Václav Valčík
Mgr. Bc. Anna Drgová
Ing. Drahomír Povalač
Mgr. Tomáš Fojtů
Vojtěch Krajča
Miloš Mužikovský

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 11

Ve čtvrtek 24. září 2020 se uskutečnilo 11. zasedání zastupitelstva obce. Ještě před jednáním měli zastupitelé možnost prohlédnout si vznikající budovu a areál tzv. Trezoru přírody, který obec buduje v prostoru za zdravotním střediskem.

Samotné zasedání pak bylo zahájeno v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Horní Lideč. Po informaci o plnění usnesení přijatých na 10. zasedání zastupitelstva byli přítomní seznámeni s hospodařením obce za období leden – srpen 2020. Zrušena byla obecně závazná vyhláška z roku 2002 tzv. Řád veřejného pohřebiště. Nový Řád byl schválen Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje a byl vydán radou obce (blíže viz https://www.hornilidec.cz/vyhlasky-a-narizeni/ds-53/p1=62). Zastupitelé se dále zabývali vyhodnocením dvou záměrů na odprodeje nemovitostí, a to pozemků a části pozemků, které jsou v majetku obce. Oba záměry byly projednány a žádostem o odprodej bylo vyhověno. Projednána byla rovněž rozpočtová opatření a snížení příspěvku, který obec poskytuje základní škole. Částka 120 tis. Kč, o kterou bude příspěvek snížen, bude využita pro spolufinancování opravy střechy školy s celkovými náklady cca 3,266 mil. Kč. Základní škola tak bude v roce 2020 hospodařit s částkou 2,580 mil. Kč. Posledním bodem jednání zastupitelstva byl projekt Trezor přírody. Zastupitelé byli informováni o probíhající spolupráci se zapojenými CHKO, s představou fungování areálu i s předpokládanými vícepracemi. Ukončení celého projektu je plánováno v polovině roku 2021.

Více informací naleznete v zápisech ze zasedání zastupitelstva obce, které jsou zveřejňovány na webových stránkách www.hornilidec.cz

Nezávislí Horní Lideč

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 10

25. června 2020 proběhlo 10. zasedání zastupitelstva Horní Lidče. Bylo to jedno z nejdelších zasedání. Na programu bylo celkem 24 bodů.

Po zahájení zasedání a schválení programu složil slib zastupitele Mgr. Tomáš Fojtů, který v řadách nezávislých nahradil Ing. Tomáše Povalače.

To, jak zasedání probíhalo, se dozvíte v dokumentu, který je uveřejněn na stránkách obce www.hornilidec.cz.

Nezávislí Horní Lideč

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 9

I v době „koronavirové“ se sešlo zastupitelstvo naší obce, aby projednávalo její chod. Schůze proběhla dne 28. dubna od 17:00.

Zápis z této schůze najdete na stránkách obce www.hornilidec.cz.

Nezávislí Horní Lideč

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 8

19. března 2020 v 17:00 proběhlo 8. zasedání zastupitelstva obce.

Zápis z tohoto zasedání naleznete na stránkách obce www.hornilidec.cz.

Nezávislí Horní Lideč

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7

V týdnu před Vánoci posedmé zasedalo naše zastupitelstvo.

Schválilo se rozpočtové provizorum, podle kterého budeme hospodařit, než se schválí závazná podoba rozpočtu, což by mělo být na přelomu února a března 2020.

V souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích zastupitelstvo schválilo nové znění obecních vyhlášek a:
– navýšilo poplatek za odpad z 410,- na 510,- (poplatek za odpad můžete také platit převodem na obecní účet č. 4921851/0100, VS je číslo popisné).
Poplatek za odpad nemusíte platit za děti do 1 roku, za čtvrté a další dítě do 16 let a o 100,- je poplatek nižší pro děti do 15 let. Poplatek neplatíte, pokud žijete alespoň 10 měsíců v zahraničí
– u poplatku ze psů zůstává poplatek za jednoho psa na stejné úrovni, a to 250,- Kč, přičemž pro osoby starší 65 let je to 100,- Kč. K navýšení dochází u druhého a každého dalšího psa téhož držitele a to o 50,- Kč.
– poplatek z pobytu byl pak stanoven ve výši 20,- Kč za každý den pobytu a nahradil poplatek z ubytovací kapacity

Vyhlášky najdete na webových stránkách obce.

V závěru zasedání seznámil starosta obce přítomné zastupitele s aktuálním stavem postupu prací na projektu „Revitalizace dopravního prostoru – jižní část“ a zejména pak projektu „Trezor přírody“, kde v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele. Výsledek veřejné zakázky by měl být znám v průběhu ledna 2020.

Více informací naleznete v zápisech ze zasedání zastupitelstva obce, které jsou zveřejňovány na webových stránkách www.hornilidec.cz

Nezávislí Horní Lideč

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 6

V úterý 13. listopadu proběhlo šesté jednání Zastupitelstva Horní Lideč ve volebním období 2018 – 2022. Po seznámení zastupitelů s plněním usnesení předcházejícího jednání zastupitelstva a informací hospodaření obce za období leden – září 2019 byl projednán bod týkající se opravy střechy základní školy. V roce 2019 měla proběhnout oprava střechy jednoho z pavilonů, a to s využitím státní dotace. Vzhledem ke skutečnosti, že o dotaci nebylo možné dosud zažádat, došlo k odležení realizace celé akce. Zastupitelé byli rovněž informováni o realizačních nákladech na projekt „Horní Lideč – revitalizace dopravního prostoru jižní část“ řešící lokalitu Vávrova kopce. Předpokládané náklady na vybudování cyklostezky jsou ve výši 2,718 mil. Kč (z toho dotace SFDI 1,378 mil. Kč) a předpokládané náklady na vybudování chodníku jsou ve výši 7,846 mil. Kč (z toho dotace SFDI 5,590 mil. Kč). Projednán byl rovněž bod týkající se tzv. „Trezoru přírody“. Zazněly následující informace: u poskytovatele dotace bude zažádáno o prodloužení realizace celého projektu o 12 – 15 měsíců, projektant předal kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby a zadání stavebních prací, zadávací dokumentace pro výběr dodavatele byla odeslána poskytovateli dotace ke kontrole, dopracování architektonického řešení fasády, projekt interiéru a multimediálního vybavení bylo svěřeno architektonickému ateliéru Studio Acht spol. s r.o. Praha. Mezi dalšími body, kterými se zastupitelstvo dále zabývalo, byla změna Stanov Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, rozpočtovým opatřením č. 9/2019, prohlášením o zániku pohledávek a o zániku zajištění vztahující se k projektu „Čistá řeka Bečva“ a zprávou o uplatňování územního plánu. Také se zastupitelé dotkli tématu třídění a svozu odpadů. Zastupitelé z řad Nezávislích opět připomněli možnost zavedení tzv. vratných kelímků. Jejichž zavedením by došlo k výrazné úspoře plastového odpadu při obecních událostech. Další jednání zastupitelstva proběhne v polovině prosince 2019. Více informací naleznete v zápisech ze zasedání zastupitelstva obce, které jsou zveřejňovány na webových stránkách www.hornilidec.cz.

Nezávislí Horní Lideč

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5

5. jednání zastupitelstva se uskutečnilo v úterý 13.08.2019. Zastupitelé se tentokrát zabývali stavem plněním usnesení přijatých na předchozím jednání, hospodařením obce za 1. pololetí roku 2019, odprodeji částí pozemků v souvislosti s digitalizací katastru nemovitostí a připravovanými projekty. Právě připravované projekty tvořily podstatnou část jednání. V přípravě je revitalizace dopravního prostoru jižní části řešící zvýšení bezpečnosti dopravy v lokalitě Vávrova kopce, kdy by na plánovanou rekonstrukci povrchu vozovky od kruhového objezdu až po obec Valašské Příkazy mělo navázat vybudování chodníku pro pěší a společné stezky pro chodce a cyklisty v řešené lokalitě. Další projet řeší kompletní výměnu sloupů veřejného osvětlení, svítidel a kabelových rozvodů okolo silnice III. třídy č. 4943 směrem na Lačnov. Třetí připravovanou akcí je oprava střechy základní školy. Všechny tyto tři projekty byly jednomyslně podpořeny a obec se bude žádat o dotaci na jejich realizaci.

Projednán byl rovněž bod týkající se „Trezoru přírody“. Zastupitelé obdrželi informaci, mimo jiné o tom, že dokumentace pro výběrové řízení a realizaci stavby je před dokončením, předpokládaná cena stavby je 66,55 mil. Kč a je potřeba zajistit další finanční prostředky na technologické vybavení a interiér ve výši 15 – 16 mil. Kč. Celkové náklady na vybudování „Trezoru přírody“ jsou tak aktuálně odhadovány na cca 82 mil. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že se tento projekt řešil v předcházejícím volebním období a noví členové zastupitelstva nemají k dispozici potřebné informace nutné k rozhodování a zároveň vzhledem k velmi stručnému materiálu informujícímu o nárůstu nákladů, podali Nezávislí návrh, aby byly zastupitelstvu předloženy podrobné informace k projektu a tento bod byl poté znovu projednán. Pro takovýto návrh hlasovali pouze zastupitelé za Nezávislé. Zastupitelé za KDU-ČSL a Hasiče byli proti tomu, aby byly poskytnuty podrobnější informace.

Závěrečnými body pak bylo řešení složité pozemkové situace mezi dvěma rodinnými domy a rozpočtové opatření reagující na aktuální vývoj rozpočtu obce. Více informací naleznete v zápisech ze zasedání zastupitelstva obce, které jsou zveřejňovány na webových stránkách www.hornilidec.cz.

Nezávislí Horní Lideč

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4

Ve čtvrtek 16. května se v obřadní místnosti obecního úřadu podruhé v roce 2019 sešli zastupitelé na společném zasedání. 4. zasedání zastupitelstva obce Horní Lideč mělo na programu celkem jedenáct bodů, které se týkaly zejména hospodaření obce v roce 2018 a vyhodnocení záměrů na odprodej pozemků.

V úvodu zasedání byli přítomní seznámeni s plněním usnesení předchozího zasedání zastupitelstva, které se uskutečnilo v únoru 2019. V roce 2018 vykázala obec ve své hlavní činnosti celkové náklady ve výši 33.467.570,58 Kč a celkové výnosy ve výši 33.172.680,76 Kč, v hospodářské činnosti pak celkové náklady ve výši 5.639.420,60 Kč a celkové výnosy ve výši 5.447.316,04 Kč. Celkový hospodářský výsledek za rok 2018 je ve výši – 486.994,38 Kč. Důvodem záporného hospodaření oproti předchozímu roku je především provedená těžba v obecních lesích se skončením lesního plánu ve 2017. V souvislosti s digitalizací katastru nemovitostí byly projednány a schváleny dva záměry na prodej nemovitostí, a to nově vzniklých parcel č. 905, 906, 616 a 2301/7. Zamítavě se zastupitelstvo postavilo k žádosti o odprodej pozemků parc. č. 2077/2 a 2076/2.

V rámci bodu Různé se do diskuse zapojili přítomní z řad veřejnosti. Diskuse se týkala problémů vzniklých v důsledku digitalizace katastru nemovitostí a vzniklým sousedským sporům zapříčiněným záměrem k odprodeji pozemku vyhlášeným radou. Nezávislí požádali vedení obce, aby byla tato záležitost řešena v rámci řádného bodu na příštím zasedání zastupitelstva a aby byly zastupitelům poskytnuty patřičné podklady, neboť celá situace je prozatím řešena výhradně radou obce.

Mezi dalšími byl zastupitelům prezentován návrh trasy cyklostezky přes Vávrův kopec. V této souvislosti zazněla ze strany Nezávislých připomínka k možnému riziku vzniku nebezpečných situací při navrhovaném technickém řešení společného pásu pro cyklisty v obou směrech (z kopce i do kopce) a kvůli absenci přechodu pro chodce nad hasičskou zbrojnicí, který údajně není v projektu prioritou a je možné, že přechod pro chodce bude nahrazen pouze místem pro přecházení (kde nemají chodci přednost). Pan starosta konstatoval, že jiné než toto řešení není možné. V souvislosti s tímto Nezávislí požádali, aby s postupem přípravy a realizace významných projektů byli zastupitelé průběžně seznamováni v rámci řádných bodů zasedání a dostávali k tomu příslušné podklady. Pokud má probíhat rozumná diskuse a nemají-li být zastupitelé pouhým obecenstvem, je potřeba s informacemi k tématu seznámit dopředu všechny, kteří se této diskuse budou účastnit. Více informací naleznete v zápisech ze zasedání zastupitelstva obce, které jsou zveřejňovány na webových stránkách www.hornilidec.cz.

Nezávislí Horní Lideč

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3

Ve středu 28. února se v zasedací místnosti OÚ Horní Lideč uskutečnilo první jednání Zastupitelstva obce Horní Lideč v roce 2019. Hlavními tématy byl rozbor hospodaření obce za rok 2018 a zejména pak rozpočet na rok 2019 a výhled rozpočtu obce na období 2020 – 2021.

V úvodu zasedání byli přítomní zastupitelé seznámeni s plněním usnesením 2. zastupitelstva obce, které se uskutečnilo v prosinci 2018. Poté se zastupitelé zabývali tím, jak obec hospodařila v roce 2018. Kromě plnění příjmové a výdajové stránky rozpočtu zazněly také informace týkající se také hospodaření jednotlivých středisek, jako je např. Betlém, Domov pokojného stáří nebo Sportovní areál. Zejména Sportovní areál se v současné době potýká s problémy a je zvažován pronájem hospody soukromníkovi. Po zhodnocení roku uplynulého se byl představen návrh rozpočtu na aktuální rok, který počítá příjmy ve výši 29.493,3 tis. Kč, výdaji ve výši 35.200 tis. Kč a financováním ve výši 13.769,7 tis. Kč. Součástí návrhu rozpočtu byl také příděl do sociálního fondu na rok 2019 ve výši 200 tis. Kč, závazný ukazatel základní školy ve výši 3.100 tis. Kč a mateřské školy ve výši 790 tis. Kč. Rozpočet rovněž počítá s dotací pro TJ Horní Lideč ve výši 350 tis. Kč a účelovou rezervou na řešení krizových situací ve výši 20 tis. Kč. Rozpočet obce, stejně jako rozpočtový výhled, je k dispozici na webových stránkách obce. Mimo jiné pak bylo projednáno podání žádostí o dotaci na opravu povrchu víceúčelového hřiště. Sportovní areál je v provozu už řadu let a povrchy sportovišť nutně vyžadují opravu. V této souvislosti Nezávislí navrhli realizaci opravy i v případě, že by dotace nebyla získána. Jsme přesvědčeni, že sportovní areál si tuto investici zaslouží. V závěru jednání byl dán prostor přítomným občanům, kteří řeší sousedský spor týkající se pozemků, do kterého navíc zasáhla aktuálně prováděná digitalizace. Vzhledem k tomu, že se jednalo o bod, který nebyl na programu jednání, nedostali zastupitelé k danému problému žádné podklady. Současně nebyl přítomen jeden z účastníků sporu. Věříme, že zúčastnění najdou společnou řeč a daný spor se vyřeší ke spojenosti všech stran. Následně zazněly informace o přípravě nových webových stránek obce, které jsou před dokončením a nahradit by měly stávající, které obec spustila v roce 2015 a proti nimž byla ze strany Nezávislých i veřejnosti řada výhrad. Jsme rádi, že občanům se, prostřednictvím nových funkcionalit, opět o něco usnadní přístup k informacím o dění v obci. Jedním z diskutovaných témat na jednání zastupitelstva je také problematika odpadového hospodářství a třídění odpadů. Snížení produkce odpadů je také cílem návrhu Nezávislých, který zazněl na jednání zastupitelstva. Jednorázové kelímky, které jsou používány na různých obecních akcích, zatěžují životní prostředí a jejich průběžný nákup, úklid a zpracování stojí čas a peníze. Ti, kteří si v klasických kelímcích občerstvení zakoupí, pak naráží na další problémy. Návrh Nezávislých spočívá v zavedení systému vratných kelímků s dlouhou životností splňující ekologické, hygienické, ale také bezpečností a uživatelské standardy (např. systému společnosti NICKNACK). Přítomným zastupitelům byl předložen zpracovaný materiál popisující daný systém, a to včetně cenové kalkulace. Na dalším zasedání bychom na toto téma otevřeli diskusi. Více informací ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Lideč naleznete v zápisech, které jsou uveřejňovány na webových stránkách obce nebo pod odkazem níže.

Stahujte zde!

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2

Dne 13. 12. 2018 se uskutečnilo v zasedací místnosti obecního úřadu v pořadí druhé zasedání zastupitelstva obce Horní Lideč. Na program jednání bylo zařazeno celkem jedenáct bodů. Na začátku zasedání proběhla debata nad hospodařením obce za období 01 – 10/2018. Po krátké diskusi bylo následně zastupitelstvem schváleno pověření rady obce k provádění rozpočtových opatření, které mohou nastat do konce roku 2018, dále pak zastupitelstvo delegovalo na radu pravomoci k provádění některých rozpočtových opatření na dobu celého čtyřletého volebního období. Rozsah pověření je uveden v zápisu z jednání zastupitelstva uveřejněném na webových stránkách obce i na našich stránkách níže. V právě probíhajícím školním roce 2018/2019 Základní škola Horní Lideč slaví padesát let od otevření. V osmém bodě se proto zastupitelstvo obce zabývalo zvýšením příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů základní škole v Horní Lidči, a to o částku 100.000,- Kč na financování oslav ,,50. výročí otevření školy“. Po celý rok budou probíhat akce, připomínající toto významné výročí. První proběhla již v měsíci říjnu a byla určena pro všechny současné zaměstnance školy, ale také kantory, kteří na škole působili až do svého odchodu do důchodu. Následovat budou akce určené rodičům žáků, absolventům, učitelům, zaměstnancům, ale také žákům, kteří základní školu aktuálně navštěvují.  Při příležitosti oslav vznikl o škole krátký film a tištěný almanach. Nezávislí vyjádřili přání, aby jak film, tak almanach byli v elektronické verzi k dispozici široké veřejnosti na webových stránkách školy a nestal se z nich pouze reprezentativní dar pro významné návštěvy, který bude jinak ležet v šuplíku. Chceme věřit, že nezůstane jenom u přání. O tom, zda film i almanach budou volně zpřístupněny veřejnosti, by mělo být o rozhodnuto na konci školního roku. Více informací k oslavám tohoto významného výročí naleznete také webových stránkách školy. Po schválení příspěvku základní škole následovalo projednání rozpočtového opatření a poté bod Různé. V bodě Různé informoval pan starosta zúčastněné zastupitele zejména o projektu „Trezor přírody“ a projektu cyklostezky. U projektu „Trezor přírody“ probíhá příprava projektové dokumentace pro výběr zhotovitele. Rovněž byly zahájeny také přípravy samotné veřejné zakázky. U projektu cyklostezky je připravována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí. Na jaře by se zastupitelstvo obce mělo zabývat výměnou oken v bytech nad střediskem. Po řadě diskusí a připomínek, by měli rovněž konečně vzniknout nové a přehledné webové stránky obce, kde by měl každý občan najít snadno všechny informace, které potřebuje. Více informací ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Lideč naleznete v zápisech, které jsou uveřejňovány na webových stránkách obce nebo pod odkazem níže.

Stahujte zde!

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1

Níže naleznete odkaz na zápis ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 31. října 2018. Jednalo se o ustavující zasedání po komunálních volbách, které proběhly 5. a 6. října 2018.

Stahujte zde!

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 23

Níže naleznete odkaz na zápis ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 18. září 2018.

Stahujte zde!