Menu Zavřeno

Ustavující zastupitelstvo

Ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskutečnily volby do obecních zastupitelstev. V obci Horní Lideč získalo v patnáctičlenném zastupitelstvu KDU-ČSL 8 mandátů, Nezávislí Horní Lideč 5 mandátů a Hasiči 2 mandáty.

Ve středu 31. 10. 2018 se v obřadní místnosti obecního úřadu uskutečnilo 1. zasedání zastupitelstva obce Horní Lideč ve volebním období 2018-2022. Hlavními body zasedání byly volba starosty, místostarosty, radních, předsedů a členů kontrolního a finančního výboru. Starostou byl zvolen Josef Tkadlec (pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 5), místostarostou Jaroslav Povalač (pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0). Oproti ostatním volebním obdobím bylo starostou navrženo vytvoření místa uvolněného radního, tedy de facto druhého místostarosty, a to s odůvodněním množství připravovaných projektů. Nezávislí chápou, že realizace více projektů je náročná, nicméně zvolené řešení nám připadne spíše politické než praktické a navíc velmi drahé. Současně padá otázka, proč akce nejsou časově lépe rozplánovány. Ze strany Nezávislých padl návrh, místo funkce uvolněného radního, rozšířit zaměstnance obecního úřadu o pracovníka, který by dohlížel na realizované projekty. Osobní náklady na funkci uvolněného radního se za volební období se budou pohybovat kolem dvou milionů korun. Přijetím nového pracovníka by došlo k jejich podstatnému snížení. Funkce uvolněného radního nicméně byla zastupiteli KDU-ČSL a Hasiči schválena a stal se jím Stanislav Petřík. Dále bylo rozhodováno o členech rady obce. Mimo Josefa Tkadlece, Jaroslava Povalače a Stanislava Petříka se členy rady stala Miroslava Fojtů a Vojtěch Krajča. Nezávislí neobdrželi nabídku na obsazení místa v obecní radě. V rámci zasedání však Nezávislí jako kandidáty do rady obce navrhli Aleše Plška a Tomáše Povalače. Na hlasování o kandidátech za Nezávislé však již, vzhledem k systému volby, nedošlo. Členy rady obce jsou tak zástupci KDU-ČSL a Hasičů. Následně proběhla volba předsedy kontrolního výboru, kterým se stal Miloš Mužikovský a předsedy finančního výboru, kterou byla zvolena Anna Drgová. Děkujeme všem občanům, kteří se jednání ustavujícího zastupitelstva zúčastnili.

Více informací ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Lideč naleznete v zápisech, které jsou uveřejňovány na webových stránkách obce a také na stránkách Nezávislých Horní Lideč.

Nezávislí Horní Lideč